Oświadczenie Marka Kapłona i Janusza Niekrasza w sprawie TSA

Newsy
Oświadczenie Marka Kapłona i Janusza Niekrasza w sprawie TSA

Marek Kapłon i Janusz Niekrasz wystosowali oświadczenie związane z ostatnimi zawirowaniami wokół statusu zespołu TSA.

W oświadczeniu, które pojawiło się na stronie Facebook TSA Michalski Niekrasz Kapłon czytamy:

Oficjalnie dementujemy głoszoną przez Andrzeja Nowaka informację, jakoby Andrzej był wyłącznym właścicielem nazwy i logo TSA, oraz posiadał na dowód tego stosowny, mający moc prawną, urzędowy patent.

Potwierdzamy, że Andrzej Nowak, w 2012 roku, w tajemnicy przed pozostałymi członkami zespołu TSA wystąpił do Urzędu Patentowego w Warszawie o przyznanie takiego prawa, zatajając jednocześnie fakt istnienia Sądowej Ugody z 2000 roku.
Potwierdzamy też, że taki patent w roku 2014 Andrzej otrzymał.
Ponadto potwierdzamy, że pozostali członkowie zespołu TSA, przestrzegający wcześniejszych, wzajemnych ustaleń dowiedzieli się o tym fakcie dopiero w sierpniu 2018r.

Informujemy, że 13 lutego 2019 r. Kolegium Orzekające Urzędu Patentowego w Warszawie po rozpoznaniu wniosku Marka Kapłona i Janusza Niekrasza (z dnia 2018.09.19; Sygnatura Akt Sp.198.2018) o unieważnienie prawa ochronnego na znak towarowy TSA o numerze R.263140 udzielonego na rzecz Andrzeja Nowaka orzekło:
UNIEWAŻNIĆ PRAWO OCHRONNE NA ZNAK TOWAROWY TSA O NUMERZE R.263140.

W uzasadnieniu orzeczenia Kolegium Orzekające stwierdziło między innymi.:
"W niniejszej sprawie wnioskodawcy (Marek Kapłon i Janusz Niekrasz) załączyli (...) treść ugody zawartej przed Sądem Okręgowym w Opolu (...) z dnia 25 października 2000 r.(...)
Jak wynika z powyższego dowodu prawo do nazwy TSA przysługuje pięciu osobom, które były członkami grupy muzycznej o tej samej nazwie (...)
Jako że stroną ugody był także uprawniony (Andrzej Nowak), oczywiste jest, że znał jej treść i akceptował postanowienia i oświadczenie w niej zawarte (...)
Wyżej wymienione okoliczności wskazują ponadto, że w dacie zgłoszenia spornego znaku towarowego do ochrony, między stronami niniejszego postępowania istniał szczególny stosunek zaufania (...)
W tym stanie rzeczy należało uznać, że w dacie zgłoszenia spornego znaku towarowego istniała negatywna materialnoprawna przesłanka udzielenia ochrony, polegająca na zachowaniu uprawnionego (Andrzeja Nowaka) w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego i będącego wynikiem działania w złej wierze."

Ocenę etyczno-moralną całego zdarzenia pozostawiamy Państwu.

Marek Kapłon i Janusz Niekrasz

Na wspomnianej stronie kilka dni wcześniej umieszczono również poniższe oświadczenie:

Pragniemy sprostować najnowsze informacje na temat zespołu TSA pojawiające się na stronach muzycznych portali. Nieprawdą jest jakoby zespół TSA rozstał się z Andrzejem Nowakiem i Stefanem Machelem. W myśl Sądowej Ugody podpisanej w 2000 roku obaj wspomniani Panowie oraz Janusz Niekrasz i Marek Kapłon są w równym stopniu współwłaścicielami praw do nazwy oraz logo zespołu. Żadnego z Panów inni Panowie nie mogą z zespołu TSA wyrzucić.

Projekt "TSA Michalski Niekrasz Kapłon" to równoległe przedsięwzięcie muzyczne mające na celu kontynuację muzycznych tradycji zespołu TSA oraz tworzenie nowego repertuaru. To nasza reakcja na 15-letni brak nowej płyty oraz bezczynność koncertową od 1 września ubiegłego roku.

W naszej subiektywnej opinii winę za ten stan rzeczy ponosi przede wszystkim destrukcyjna, nafaszerowana hipokryzją i narcyzmem aktywność Andrzeja Nowaka.

Zdjęcie: Dariusz Ptaszyński