Zmarł Jarosław Śmietana

Newsy
Zmarł Jarosław Śmietana

Mamy dla Was bardzo smutną wiadomość. W wy­ni­ku kom­pli­ka­cji po ope­ra­cji usu­nię­cia guza mózgu, którą prze­szedł na po­cząt­ku roku, zmarł Ja­ro­sław Śmie­ta­na. Miał 62 lata.

O problemach zdrowotnych muzyka dowiedzieliśmy się pod koniec 2012 roku. Na początku tego roku Jarosław Śmietana postanowił wraz z An­drze­jem Olej­ni­cza­kiem, Ada­mem Ko­wa­lew­skim i Ada­mem Czer­wiń­skim wyruszyć w trasę koncertową. Niestety już podczas pierwszego koncertu muzyk stracił panowanie nad lewą ręką, więc trasa nie doszła do skutku. Od tam­te­go czasu Śmie­ta­na wal­czył o po­wrót do zdro­wia.

Ja­ro­sław Śmie­ta­na uro­dził się 29 marca 1951 roku w Kra­ko­wie. Ukoń­czył Wy­dział Jazzu i Mu­zy­ki Roz­ryw­ko­wej Pań­stwo­wej Wyż­szej Szko­ły Mu­zycz­nej w Ka­to­wi­cach. Był jed­nym z naj­po­pu­lar­niej­szych pol­skich gi­ta­rzy­stów jaz­zo­wych.

W trak­cie swo­jej ka­rie­ry na­grał ponad 30 płyt. Wy­kła­dał w Kra­kow­skiej Szko­le Jazzu i Mu­zy­ki Roz­ryw­ko­wej. Współ­pra­co­wał także z te­atra­mi i Operą Kra­kow­ską, dla któ­rej na­pi­sał m.​in. suitę ba­le­to­wą.

Muzyk nagrywał i koncertował m.​in. ze Zbi­gnie­wem Se­ifer­tem, Artem Far­me­rem, Joh­nem Aber­crom­bie, Ni­ge­lem Ken­ne­dym, Davem Fried­ma­nem czy Joe Za­wi­nu­lem. W la­tach 1975-1981 był li­de­rem le­gen­dar­nej grupy Extra Ball. Póź­niej wy­stę­po­wał z So­unds, Sym­pho­nic Or­che­stra, Po­lish Jazz Stars, Na­my­słow­ski-Śmie­ta­na Qu­ar­tet i w in­nych pro­jek­tach.

Jarosław Śmietana był również laureatem wielu nagród: Fry­de­ry­ka za album "Songs and Other Bal­lads" oraz Nagrody Pre­zy­den­ta Kra­ko­wa za wy­bit­ne osią­gnię­cia w kul­tu­rze.