WAKACYJNY KONKURS IBANEZA

Newsy
Pozostałe artykuły marki IBANEZ
WAKACYJNY KONKURS IBANEZA

Zrób zdjęcie wakacyjne związane z marką Ibanez, które zostanie wybrane przez jury redakcyjne jako NAJLEPSZE i zgarnij nagrodę główną: GITARĘ IBANEZ GRX40-MGN! Do wygrania również atrakcyjne akcesoria Ibaneza.

 Zasady konkursu są proste:

 

  • zdjęcie wakacyjne wykonane przez Ciebie – temat związany z Ibanezem – popuść wodze wyobraźni!
  • fotkę zamieszczasz u siebie na Facebooku i tagujesz: #WakacyjnyKonkursIbaneza oraz #Ibanez
  • jury redakcyjne wybiera laureatów

 

NAGRODY:

 

#1 gitara Ibanez GRX40-MGN + t-shirt* + katalog Ibaneza + prenumerata Gitarzysty (12 numerów)

 

#2 struny Ibanez IEGS61 + t-shirt* + katalog Ibaneza + prenumerata Gitarzysty (6 numerów)

 

#3 kabel Ibanez NS10L + t-shirt* + katalog Ibaneza + prenumerata Gitarzysty (3 numery)

 

#4 tuner Ibanez PU3-BK + t-shirt* + katalog Ibaneza

 

#5 multitool Ibanez MTZ11 + t-shirt* + katalog Ibaneza

 

 

Regulamin Konkursu

 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin Konkursowy (zwany dalej Regulaminem) określa warunki, na jakich odbywa się konkurs na fanpage'u "Magazyn Gitarzysta".

2. Wyłącznym organizatorem i koordynatorem Konkursu jest spółka AVT-Korporacja Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, pod adresem: 03-197 Warszawa, przy ulicy Leszczynowej 11, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000035930, posługująca się numerem identyfikacji podatkowej (NIP): 527-020-01-77, o kapitale zakładowym w wysokości 700 000 zł opłaconym w całości (dalej "Organizator").

3. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 i art. 921 Kodeksu Cywilnego. Konkursy nie są grami hazardowymi w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 471 ze zm.).

4. Konkursy są organizowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na stronie https://www.facebook.com/MagazynGitarzysta (dalej "Fanpage").

5. Facebook, Inc. nie jest twórcą, administratorem ani sponsorem Konkursów oraz nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za zgodność Konkursu z powszechnie obowiązującym prawem, w tym za ewentualne roszczenia uczestników Konkursu. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook.

6. Organizator ponosi pełną odpowiedzialność za treść Regulaminu, przebieg, realizację i obsługę Konkursu, wydanie nagród oraz rozpatrzenie ewentualnych reklamacji dotyczących sposobu przeprowadzenia Konkursu.

7. Fundatorem nagród w Konkursie jest firma Roland Meinl Musikinstrumente GmbH & Co. KG.

2. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE I CZAS TRWANIA KONKURSU

1. Uczestnikiem Konkursu (dalej "Uczestnik") może być wyłącznie osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych, przebywająca na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w czasie trwania Konkursu oraz posiadająca zweryfikowany profil w serwisie Facebook.

2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz Fundatora, a także osoby pozostające z tymi podmiotami w stosunku zlecenia lub w innym stosunku prawnym, do którego stosuje się przepisy o zleceniu oraz członkowie rodzin wszystkich wskazanych powyżej osób do drugiego stopnia pokrewieństwa.

3. Konkurs trwa od dnia 01.08.2020 r. od godziny 8:00:00 do dnia 30.09.2020, do godziny 23:59:59.

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz serwisu Facebook w trakcie trwania Konkursu.

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie Fanpage'a przez serwis Facebook.

6. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator. Dane osobowe Uczestników Konkursu podlegają ochronie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 922 ze zm.) oraz są zbierane i przetwarzane wyłącznie na potrzeby przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzców, ogłoszenia wyników oraz realizacji i wydania nagród. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania na warunkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla potrzeb przeprowadzenia Konkursu oraz wydania nagród.

7. Uczestnicy Konkursu, biorąc udział w Konkursie, mogą wyrazić zgodę na ujawnienie swoich danych osobowych dla celów reklamowych i marketingowych przez Organizatora Konkursu na oficjalnym profilu Fundatora w serwisie Facebook. W przypadku wyrażenia takiej zgody Uczestnicy nie są uprawnieni do otrzymania wynagrodzenia z tego tytułu.

8. Uczestnik Konkursu zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem Konkursu przed przystąpieniem do Konkursu. Wzięcie udziału w Konkursie jest równoznaczne z akceptacją postanowień Regulaminu.

3. ZASADY KONKURSU I NAGRODY

1. Aby wziąć udział w Konkursie, należy wykonać zdjęcie związane tematycznie z marką Ibanez oraz opublikować je z dodatkiem tagów: #WakacyjnyKonkursIbaneza oraz #Ibanez

2. W Konkursie odrzucone zostaną zdjęcia, które:

a. zawierają treści powszechnie uznane za obraźliwe, wulgarne, nawołujące do nienawiści lub nietolerancji na jakimkolwiek tle, treści erotyczne, propagujące przemoc;

b. zawierają treści nawiązujące w negatywny sposób do płci, wieku, niepełnosprawności, rasy, narodowości, przekonań politycznych, pochodzenia etnicznego, wyznania, orientacji seksualnej, religii, organizacji o charakterze religijnym;

c. zawierają treści niezgodne z prawem;

d. zawierają treści godzące w powszechnie uznane wartości chronione prawem;

e. naruszają prawa osób trzecich, w tym w szczególności godność, cześć, dobre imię, wizerunek;

f. naruszają dobre obyczaje;

g. naruszają zasady netykiety;

h. nie spełniają innych warunków opisanych w niniejszym Regulaminie.

3. W czasie trwania Konkursu dany Uczestnik może zgłosić dowolną ilość zdjęć, jednak jeden Uczestnik może wygrać tylko jedną nagrodę.

4. Organem dokonującym weryfikacji przyznania nagrody oraz decydującym o przyznaniu nagród będzie Komisja konkursowa.

5. Komisja konkursowa składa się z członków redakcji magazynu Gitarzysta.

6. Komisja konkursowa dokona weryfikacji zgodności zgłoszeń konkursowych Uczestników z Regulaminem. Jeśli dane zgłoszenie nie spełnia jego warunków, Organizator ma prawo wykluczyć je z Konkursu.

7. Kryteria wyboru najlepszych zgłoszeń konkursowych przez Komisję konkursową to: oryginalność, kreatywność, atrakcyjny sposób ujęcia tematu, jakość zdjęcia.

8. W konkursie zostanie wyłonionych 5 zwycięzców: 1 nagroda główna + 4 nagrody dodatkowe.

9. Nagrodą w Konkursie są: #1 gitara Ibanez GRX40-MGN + t-shirt* + katalog Ibaneza + prenumerata Gitarzysty (12 numerów); #2 struny Ibanez IEGS61 + t-shirt* + katalog Ibaneza + prenumerata Gitarzysty (6 numerów); #3 kabel Ibanez NS10L + t-shirt* + katalog Ibaneza + prenumerata Gitarzysty (3 numery); #4 tuner Ibanez PU3-BK + t-shirt* + katalog Ibaneza; #5 multitool Ibanez MTZ11 + t-shirt* + katalog Ibaneza

10. Uczestnikowi nie przysługuje prawo zastrzegania szczególnych cech nagrody. Wszystkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych dotyczących niniejszego Konkursu mają charakter poglądowy.

4. WYDANIE NAGRÓD

1. Informacja o zwycięzcach Konkursu zostanie opublikowana na Fanpage'u pod postem konkursowym nie później niż 3 dni robocze po zakończeniu Konkursu. Dodatkowo zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni przez Organizatora poprzez wiadomość prywatną w serwisie Facebook. Zwycięzca Konkursu w terminie 48 godzin od opublikowania informacji na stronie Fanpage'u jest zobowiązany wysłać prywatną wiadomość w serwisie Facebook skierowaną do profilu Organizatora wraz z podaniem danych niezbędnych do wydania nagrody przez Organizatora, tj. (I) imienia i nazwiska, (II) adresu do doręczeń, (III) numeru telefonu kontaktowego, (IV) zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z niniejszym Konkursem, w tym z ogłoszeniem wyników Konkursu oraz wydaniem nagrody, (V) oświadczenia, że zwycięzcy Konkursu nie dotyczą zastrzeżenia pkt 2. ust. 2. powyżej oraz, że spełnia wymagania z pkt 2. ust. 1. powyżej.

2. Po otrzymaniu przez Organizatora wiadomości, o której mowa w pkt 4. ust. 1. powyżej nagroda zostanie wydana zwycięzcy Konkursu za pośrednictwem kuriera na adres wskazany w wiadomości prywatnej.

3. Organizator zastrzega, iż nie wypłaca równowartości nagrody w gotówce. Organizator zastrzega, że powiadomienie Zwycięzców o wygraniu nagrody, nastąpi wyłącznie w formie opisanej powyżej.

4. W przypadku niespełnienia przez zwycięzcę Konkursu warunków przekazania nagrody, o których mowa w punktach powyżej nagroda wróci do Fundatora.

5. REKLAMACJE

1. Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu Uczestnicy powinni zgłaszać w formie pisemnej, na adres siedziby Organizatora, z dopiskiem: "Reklamacje - Konkurs – Magazyn Gitarzysta". Reklamacja powinna zawierać (I) nazwę Konkursu, (II) imię i nazwisko Uczestnika zgłaszającego reklamację oraz link do profilu na Facebooku, (III) adres do doręczeń oraz ewentualnie jego (IV) numer telefonu kontaktowego. Reklamacja pisemna powinna zostać własnoręcznie podpisana przez Uczestnika.

2. Reklamacje będą rozpatrzone przez Organizatora w terminie 30 dni od daty ich otrzymania przez Organizatora. Reklamacje będą rozpatrywane na podstawie Regulaminu.

3. Uczestnik zostanie powiadomiony o decyzji Organizatora listem poleconym, wysłanym na adres wskazany w reklamacji. Do zachowania terminu na rozpatrzenie reklamacji wystarczające jest wysłanie decyzji Organizatora w ostatnim dniu 30-dniowego terminu, o którym mowa w pkt 5. ust. 2. powyżej. 

6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nim związanych, w tym także prawa do nagrody, nie można przenosić na inne osoby, o ile warunki Konkursu nie stanowią inaczej.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu, na korzyść Uczestnika Konkursu w trakcie jego trwania, tj. w okresie od dnia 01.08.2020 r. od godziny 8:00 do dnia 30.09.2020 r., do godziny 23:59:59. Zmiana regulaminu, o której mowa w zdaniu poprzedzającym będzie skuteczna od chwili zamieszczenia informacji na Fanpage'u oraz opublikowania na Fanpage'u Regulaminu o zmienionej treści.

3. Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z realizacją Konkursu będą rozstrzygane przez sąd właściwy według przepisów Kodeksu Postępowania Cywilnego.